แบบฝึกหัด Past Simple And Past Continuous พร้อมเฉลย

ภาษาอังกฤษ ม.3 Past Simple Tense; ภาษาอังกฤษ ม.3 Past Simple Tense. ภาษาต่างประเทศ | 74.7K views. วิชา. ภาษาต่างประเทศ.

เครื่องเจาะตั้งพื้น อุตสาหกรรม นำเข้า ส่งออก อุตสาหกรรม เครื่องชั่ง ตาชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งตั้งพื้น 60kg ความละเอียด 10g YAOHUA รุ่น XK3190-A12 ราคาถูก ตัวอย่างรายงานโครงงาน คู่มือ Warfarin analogues ของ Warfarin. analogues โครงสร้างของ warfarin (ที่มีส่วนประกอบออกฤทธิ์เหมือนกัน) เป็นยา: Varfereks, Marevan . ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจัดเก็บ ข้อมูล Warfarin Drug interaction >> Download (จำนวน Download : 6652) คู่มือการนำเข้าข้อมูล (Minimum Dataset) (วาร์ฟาริน: warfarin) ทานเคยกินยาวาร์ฟาริน 1 เม็ด เวลา 2 ทุมของทุกวันหรือ ใกลเคียงเวลาเดิม หากลืมกินยาแตยังไมเกิน 8 โมงเช

แบบฝึกหัด Past Simple Tense ที่ช่วยให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง past continuous tense. 1. Dilok _____ at Anantara Hotel at this time yesterday. 1) stay. 2) will stay. 3) was staying. 4) have stayed

เรามักใช้คำว่า when, while, as ใน Past Continuous Tense เพื่อเชื่อมเหตุการณ์ ต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น

ให้ผูเ้รียนทบทวนความรู้ในบทน้ีแลว้ทาแบบฝึกหัดต่อไปน้ี Exercise 1 Change verbs in blankets into Past Continuous Tense. 1. While Suda (sleep) _____ in the bedroom, Malee called her. 2.

Oct 04, 2017  · Answers. 1. I was playing with my son when you called. 2. The doorbell rang while I was having a bath. 3. As I was waiting for bus, I saw Joe crossing the road. 4. Yesterday, I went to the movies with my wife. 5. When I was a child, we made our own amusements. 6. When we reached home, we discovered that water was running down the walls. 7. It happened while I was working in Mumbai.