อ้างอิงรายงาน

ท าไมจึงต้องมีเอกสารอ้างอิง? เป็น ารบอ แหล่ง่ที่มีา อง อ้มูลูที่ผีเู้ ียีนนามาใชอ้า้งอิงใน ารเ ียนผลงาน เป็น ารให้เ้ ียีรติแิ ่ผ่เู้ ียีนเดิมิ.

1. การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการ.

การอ้างอิง.

รายงานว่า.

หรือ.

(สมศักดิ์และสมศรี, 2535) กรณีมีผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้ใช้คำว่า “และคณะ” กรณีภาษาไทย หรือ “et al.”กรณี.

ส่วนอ้างอิง เป็นส่วนท้ายของรายงานโครงงาน ประกอบด้วย รายการอ้างอิง และภาคผนวก. รายการอ้างอิง

สมบัติของกรด จริต 6 จริต แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตชอบท่องเที่ยว หรืออารมณ์ที่ชอบท่องเที่ยวของจิตนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ มี 6. Six Temperament จริต 6 จริต 6 . คำว่าจริยา หมายถึงลักษณะอันเป็นพื้นฐานของจิต หรือนิสัยอันเป็นพื้นเพของบุคคลแต่ละคน อันกิดจากการกระทำซ้ำๆ ซากๆ จนเคยชิน ๏ จริต 6 ๏ คำว่าจริยา หมายถึงลักษณะอันเป็นพื้นฐานของจิต หรือนิสัยอันเป็นพื้นเพของบุคคลแต่ละคน. Jun 20, 2018  · จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน (1) I รายการ CEO VISION ช่วง New Dimensions โดย ดร. บุญชัย โกศล. พัฒนาการเด็กในครรภ์ ลูก สร พง ษ์ เมีย

การบอกแหล่งของข้อความที่น ามาอ้างอิง มี 2 แบบ คือ การอ้างอิงที่แยกจากเนื้อหา และ การอ้างอิง.

.//รายงานผลการวิจัยเรื่องการ.

ใน รายงาน.

ของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม 3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่ง.