ใบ งาน คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดใบงาน – ใบงานที่ 1 (5 คะแนน) – ใบงานที่ 2 (5 คะแนน) – ใบงานที่ 3 (5 คะแนน) – ใบงานที่ 4 (15 คะแนน) [3/09/2551 ] – ใบงานที่ 5 (10 คะแนน) [3/09/2551 ]

สรุปสูตรเคมี ข้อสอบ O-net เคมี พร้อมเฉลย 55 ข้อสอบ O-net 50 ม.6 (ปีการศึกษา 2549)พร้อมเฉลย. ข้อสอบ O-net 51 ม.6 (ปีการศึกษา 2550)พร้อมเฉลย. ข้อสอบ O-net 52 ม.6 (ปีการศึกษา 2551)พร้อมเฉลย คํา พ้อง รูป ทั้งหมด ข้อสอบ ธรรม ศึกษา ชั้น ตรี พร้อม เฉลย 2554 ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท 2554 สอบในสนามหลวง วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 1. ขณะบริกรรมว่า พุทฺโธ พุทฺโธ จัดเป็นกัม. 134 ข้อสอบ – เฉลย วิชา

ใบงานที่ 2 เรื่อง ภาษา Html เบื้องต้น. 2 เรื่อง ภาษา Html เบื้องต้น. ใบงาน 3.1 โครงงาน. ใบงาน 3.2 เขียนโครงร่างโครงงาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานทั่วไป. สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนผังงานที่เกี่ยวกับข้อมูลเข้า/ออก